Specyficzne trudności w uczeniu sięUnsplashed background img 1

Specyficzne trudności w uczeniu się

 • Diagnoza, edukacja i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania w młodszym wieku szkolnym (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Diagnoza, edukacja i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania w starszym wieku szkolnym (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Diagnoza, edukacja i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)
 • Diagnoza i terapia dyspraksji
 • Profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • Wspomaganie i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się w wieku dorosłym
 • Badanie skali ryzyka dysleksji
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się (indywidualnie lub grupowo)
 • Trening pisania – nauka pisania (indywidualnie lub grupowo)
 • Badanie dominacji stronnej (lateralizacji) dziecka oraz koordynacji wzrokowo ruchowej
 • Diagnoza wczesnoszkolna (diagnoza przed rozpoczęciem edukacji dziecka)