ForbrainForbrain - IQ Academy - education, support, development

Słuchawki FORBRAIN

Słuchawki FORBRAIN opracowała firma start-up SOUND FOR LIFE Ltd, z siedziba w Hongkongu, specjalizująca się w projektowaniu rozwiązań technicznych do rozwijania zdolności poznawczych.
Co to są zdolności poznawcze? Jest to cały zespół zdolności umysłowych i procesów integracji sensomotorycznej, które pozwalają przetworzyć daną informację, wykonać jakieś zadanie, czy przeprowadzić rozumowanie.

Zdolności poznawcze to sprawne działanie mózgu, potrzebne nam w celu wykonywania wszystkich zadań, od najprostszych po najbardziej złożonych. Maja one związek z mechanizmami uczenia się, pamięci, rozumowania, wnioskowania i uwagi.

Forbrain to urządzenie chronione patentem, wyposażone w dynamiczny filtr. Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie przy nagłosie słów i przy długich samogłoskach. Są to dźwięki podstawowe dla konstrukcji mowy, ponieważ określają rytm i prozodię zdania oraz pozwalają zrozumieć jego sens. Sprzyjając przekazywaniu dźwięków poprzez drgania kości czaszki, Forbrain  wzmacnia skorygowany w ten sposób głos i dostarcza intensywnej stymulacji układowi nerwowemu. Przewodnictwo kostne umożliwia lepsze słuchanie samego siebie, to jednak przekazywany komunikat głosowy powinien być dobrej jakości. I tutaj podstawową rolę odgrywa dynamiczny filtr – słyszymy swój głos odpowiednio przefiltrowany i poddany modulacji zgodnie z określonymi kryteriami. Filtr oddziałuje przede wszystkim na nagłos wypowiadanych słów lub na samogłoski długie. Chodzi o dźwięki, które nazywamy „dźwiękami jasnymi”, bardzo silnie zaangażowane w budowanie mowy. Dzięki bardzo czułemu, dynamicznemu filtrowi słyszymy swój głos już skorygowany. W ramach reakcji zwrotnej spontanicznie i nieświadomie poprawiamy swój „gest wokalny”, czyli dźwięk wydawany w reakcji na usłyszany komunikat. Głos staje się bardziej rytmiczny i harmonijny, ma piękniejszą barwę. Ponadto rolą filtra jest wzmacnianie wysokich i jednoczesne tłumienie niskich częstotliwości. Dowiedziono, że dźwięki wysokie dostarczają energii sieci włókien nerwowych, która odgrywa bardzo ważną rolę w stymulacji mózgu. Tym samym, sprzyjając przekazywaniu wysokich składowych harmonicznych. Warto bowiem wiedzieć, że ucho ma podstawowe znaczenie dla zdolności do kontrolowania ruchów, równowagi i orientacji przestrzennej. Za te zadania odpowiada organ nazywany przedsionkiem – jak sama nazwa wskazuje, jest on bramą do mózgu. Forbrain, oddziałując bezpośrednio i stymulująco na ten organ, pomaga w rozwoju motoryki małej, która z kolei ma duże znaczenie dla samego przekazu informacji i pisania. Wpływając na słuchanie, Forbrain oddziałuje bezpośrednio na mechanizmy uwagi zaangażowane w każdą formę uczenia się.

Poprawia w dużym stopniu:

1.Uwagę

Zdolność do skupiania uwagi to ogólny stan czujności, który sprawia, że układ nerwowy jest gotowy od odbioru wszelkich docierających do niego informacji. A do prawidłowego działania mózg potrzebuje przede wszystkim bodźców. Czy wiesz, że ponad 80% tych bodźców zapewnia ucho? Nieważne, czy czuwamy, czy śpimy — ucho nieustannie bombarduje mózg różnymi bodźcami. Już w czwartym miesiącu ciąży ucho jest pierwszym w pełni działającym narządem płodu. Co więcej, ucho nie służy wyłącznie do odbioru dźwięku, ale decyduje także o utrzymaniu równowagi, o rytmie i koordynacji.
Forbrain pozytywnie wpływa na aktywność mózgu, sprzyjając przekazywaniu wysokich częstotliwości głosu ludzkiego. Te właśnie częstotliwości pełnią bardzo ważną rolę dynamizującą, gdyż takie dźwięki pobudzają zdecydowaną większość zmysłowych komórek słuchowych, które stymulują mózg. Ponadto, gdy słuchanie jest zaburzone, mózg nie zwraca uwagi na dźwięki przekazywane przez ucho. Słuchawki Forbrain mają pomóc mózgowi w rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, które sprawiają, że następuje poprawa uwagi. Lepsze funkcjonowanie mechanizmów uwagi wpływa również bardzo pozytywnie na: koncentrację, dynamizm, pewność siebie.

2. Mowę

Mowa to złożony ciąg artykułowanych dźwięków, wypowiadanych w pewnym szczególnym rytmie, wynikającym z częstotliwości i czasu wydawanego dźwięku oraz jego natężenia. Rytm języka wyznaczają akcenty toniczne w nagłosie słów oraz samogłoski długie. Mówienie jest możliwe dzięki zdolności do świadomego posługiwania się dźwiękami, wymagającego stałego sprzężenia zwrotnego między wydawanymi dźwiękami, a tym, co odbiera ucho, głównie drogą kostną. Zdolność tę nazywamy świadomością fonologiczną. Polega to na nieustannym przechodzeniu od dźwięku wydawanego do dźwięku odbieranego i z powrotem. Mózg jest zaprogramowany tak, że dostosowuje sygnał wydawany do odbieranego. Zdarza się, że to słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne ulegnie zakłóceniu. Tak właśnie się dzieje w przypadku stresu — barwa głosu zmienia się znacząco, ponieważ mózg nieprawidłowo analizuje docierający do niego komunikat. Słuchawki Forbrain wzmacniają podstawowe dźwięki mowy i sprzyjają ich odbiorowi drogą kostną, pozytywnie wpływając na mowę i komunikację.

Lepszy poziom komunikacji wynika z pracy nad każdym z jej aspektów: dykcją i wymową, dyskryminacją słuchową, płynnością wypowiedzi, rytmem i muzykalnością.

3. Pamięć werbalną:

Pamięć werbalna odgrywa podstawową rolę we wszystkich procesach uczenia się. To przede wszystkim pamięć krótkotrwała i fonologiczna pozwala zmagazynować informacje słowne w celu poddania ich szybkiej analizie. Pamięć werbalna wykracza poza ramy mowy, ponieważ jest również silnie zaangażowana w procesy czytania i myślowe, czyli te, które pozwalają przeczytać tekst i zrozumieć jego sens oraz nadać mu odpowiedni rytm, dostosowany do interpunkcji. Pamięć werbalna umożliwia również prowadzenie rozmowy i rozumowanie. Jest powiązana ze świadomością artykulacyjną wypowiedzi, czyli uwagą skupianą na wysyłanym i odbieranym komunikacie. Filtr Forbrain podkreśla rytm mowy, a przewodnictwo kostne ułatwia jego przyswojenie w celu lepszego zapamiętania informacji. Pamięć ma decydujące znaczenie w procesie uczenia się, toteż używanie słuchawek Forbrain pozytywnie wpływa na: pamięć roboczą, umiejętność czytania, zdolność do uczenia się.