Diagnoza Słuchu Centralnego I Fizjologicznego Wraz Z Diagnozą Trudności W Uczeniu Się I Dysleksji RozwojowejUnsplashed background img 1

Diagnoza Słuchu Centralnego I Fizjologicznego Wraz Z Diagnozą Trudności W Uczeniu Się I Dysleksji Rozwojowej

Diagnoza Słuchu Centralnego I Fizjologicznego Wraz Z Diagnozą Trudności W Uczeniu Się I Dysleksji Rozwojowej

Za pomocą Systemu SAT umożliwiamy przeprowadzenie badania słuchu wraz z pełnym audiogramem w warunkach zwykłego gabinetu – bez konieczności korzystania z kabiny dźwiękoszczelnej. Oprócz pomiaru słuchu obwodowego umożliwi także pomiar centralnego przetwarzania słuchowego. System diagnostyczny SAT  jako jedyny tego typu w Polsce został poddany pełnej normalizacji na populacji polskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, co sprawia, że może być stosowany w procedurach diagnostycznych związanych z opiniowaniem psychologiczno-pedagogicznym.

Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym.

W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3 do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego ( APD), które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci.

Przy użyciu  komputerowej metody badawczej SAT I diagnozujemy i oceniamy, czy u danego dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( APD) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z podstawowych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona. Do objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego należą:

  • trudności z rozumieniem dłuższych wypowiedzi,
  • trudności w rozumieniu mowy w hałasie (zazwyczaj w sytuacji 1:1 nie ma takich problemów),
  • trudności w lokalizacji źródła dźwięku,
  • problemy z koncentracją (zazwyczaj krótki czas koncentracji),
  • trudności w nauce czytania,
  • nadwrażliwość słuchowa.

Screeningowy Audiometr Tonalny z Testami Centralnymi i modułem terapeutycznym

Urządzenie umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.), Urządzenie umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci młodzieży i osób dorosłych. Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego.

 Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders) - definiowane są jako trudności pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.

Przeprowadzenie badania nie wymaga kabiny ciszy i możliwe jest w warunkach standardowego gabinetu psychologa, pedagoga czy logopedy. Urządzenie zostało opracowane z przeznaczeniem do stosowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach oraz w gabinetach logopedycznych. Testy centralnego przetwarzania słuchowego zostały poddane pełnej normalizacji w roku 2014 r. na populacji polskich dzieci.

Celem badania słuchu za pomocą SAT jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

Diagnoza z wykorzystaniem systemu SAT obejmuje:

Badanie słuchu obwodowego - podczas badania diagnosta przeprowadza badanie audiometryczne. W czasie badania używane są sygnały testowe (tony proste) o częstotliwościach 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz. Dziecko ma założone na głowę słuchawki i sygnalizuje, czy słyszy określone dźwięki.

Badanie centralnego przetwarzania słuchowego DPST - Test sekwencji długości tonów - polega na określeniu długości trwania poszczególnych sygnałów testowych. Na jego podstawie diagnosta określa zdolność różnicowania dźwięków pod względem czasu ich trwania. Dodatkowo określa też stan krótkotrwałej pamięci słuchowej.

PPST - Test sekwencji wysokości tonów - polega na określeniu względnej wysokości tonów w zaprezentowanej sekwencji tonów.

Najlepsze efekty przynosi terapia trwająca przynajmniej przez 3 miesiące, raz w tygodniu.